Một nhà báo và một vị cảnh sát mới đầu là một cặp oan gia nhưng rồi chính những sự bất đồng giữa hai bên mà đưa tình cảm của cả hai ngày càng nảy nở.


[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=7j03YDlePkI|2;http://www.youtube.com/watch?v=90cf3zqLC4o|3;http://www.youtube.com/watch?v=1sLK3dQ6WRQ|4;http://www.youtube.com/watch?v=3olBul2EJzs|5;http://www.youtube.com/watch?v=mTkapfNv_kw|6;http://www.youtube.com/watch?v=mdJgb-5K0VU|7;http://www.youtube.com/watch?v=SgNspM7g09A|8-End;http://www.youtube.com/watch?v=3j8zA3QhRbY[/id]