Một nông dân sống ở nông trại North Dakota cùng gia đình tìm thấy một con bù nhìn ở tầng hầm của ngôi nhà Sau khi đặt con bù nhìn lên cánh đồng để xua đưổi bầy quạ gia đình Rollins thường xuyên bị ...

Đạo diễn :Martin Barnewitz