Một nhóm sinh viên đã tạm lánh cơn bão tuyết trong một khách sạn nhỏ, và họ đã nhận ra rằng có một một người vẫn đang theo dõi họ...


Đạo diễn :Roar Uthaug