Giáng Long La Hán vốn là đệ tử của Phật Tổ, có phép lực thần thông quảng đại, giúp Phật Tổ phục yêu lập nhiều kỳ công. Giáng Long tu luyện mấy trăm năm, vẫn không thể đắc đạo thành chánh quả, đã đến cầu cứu Quan Âm, do đó biết được vì thất thế trần duyên chưa dứt... Giáng Long bèn hạ phàm phổ độ chúng sinh, kết thúc cho xong trần duyên này.

 
[id]1a;http://www.youtube.com/embed/I59EER8kTy8|1b;http://www.youtube.com/embed/vatKtEyNTqc|1c;http://www.youtube.com/embed/Bx7ldNLsr7M|2a;http://www.youtube.com/embed/8pzmuSwbPew|2b;http://www.youtube.com/embed/M84m5O_oeK8|2c;http://www.youtube.com/embed/w8zMlEroN8Q|3a;http://www.youtube.com/embed/nVl9vwAOnOY|3b;http://www.youtube.com/embed/NrKwtLedEbo|3c;http://www.youtube.com/embed/G1CVEBnKCq8|4a;http://www.youtube.com/embed/djSVPngTLTs|4b;http://www.youtube.com/embed/1QpoPQo-uYM|4c;http://www.youtube.com/embed/AQ5TF-jkkKc|5a;http://www.youtube.com/embed/ArzsVdDgirY|5b;http://www.youtube.com/embed/hI7S20sztQE|5c;http://www.youtube.com/embed/l2UVCVyI71U|6a;http://www.youtube.com/embed/D-8cJQL7V_o|6b;http://www.youtube.com/embed/F5tdkzq_S80|6c;http://www.youtube.com/embed/WKWq3I-zeQ8|7a;http://www.youtube.com/embed/_KaF7ce9gGE|7b;http://www.youtube.com/embed/NXfHqqRF524|7c;http://www.youtube.com/embed/772XuReHaZk|8a;http://www.youtube.com/embed/lHgLcsTt5wE|8b;http://www.youtube.com/embed/DlXf99oX5Gw|8c;http://www.youtube.com/embed/fPwUOOT9xQU|9a;http://www.youtube.com/embed/nBum57w5-5o|9b;http://www.youtube.com/embed/oMvLml52cNk|9c;http://www.youtube.com/embed/b3Bx09Cnw6Y|10a;http://www.youtube.com/embed/zWTQiLrcYnQ|10b;http://www.youtube.com/embed/yiNt8mOswJ4|10c;http://www.youtube.com/embed/mmh1mv4xH8w|11a;http://www.youtube.com/embed/yx-j1Vci_80|11b;http://www.youtube.com/embed/yYP0OpZDGIw|11c;http://www.youtube.com/embed/c4qiCfDm6GA|12a;http://www.youtube.com/embed/iQZq0YVpvvs|12b;http://www.youtube.com/embed/NvxNnz_5DLM|12c;http://www.youtube.com/embed/TI_5yXfA2T4|13a;http://www.youtube.com/embed/wWtQRWWtaj8|13b;http://www.youtube.com/embed/blm4715OpWE|13c;http://www.youtube.com/embed/YfYLakgFjIg|14a;http://www.youtube.com/embed/vqvlkNlpfeM|14b;http://www.youtube.com/embed/HQupImZQCDo|14c;http://www.youtube.com/embed/GkoUEMeXGQo|15a;http://www.youtube.com/embed/xAwftZ2SWh4|15b;http://www.youtube.com/embed/Q2tr8G23hp8|15c;http://www.youtube.com/embed/KuOeHC5KBMs|16a;http://www.youtube.com/embed/rl9jD3nvYuw|16b;http://www.youtube.com/embed/4xZK9fKLRJw|16c;http://www.youtube.com/embed/TAURRPMjKFk|17a;http://www.youtube.com/embed/44rVBX8qeio|17b;http://www.youtube.com/embed/wPmBEEcf4fw|17c;http://www.youtube.com/embed/rhE-9LrHfR8|18a;http://www.youtube.com/embed/Vb1nt4xIn3g|18b;http://www.youtube.com/embed/RKefj-AhnVM|18c;http://www.youtube.com/embed/1CWEjU8fnnc|19a;http://www.youtube.com/embed/7lEQ2DLC_iM|19b;http://www.youtube.com/embed/2i26Xipi_64|19c;http://www.youtube.com/embed/qLDuAvFtBvk|20a;http://www.youtube.com/embed/zOWgkGvAm2o|20b;http://www.youtube.com/embed/Gb8r27gfkws|20c;http://www.youtube.com/embed/i3Z-_X8Rzpw|21a;http://www.youtube.com/embed/Nxv2w2mk7ig|21b;http://www.youtube.com/embed/lpTLCLkM3lg|21c;http://www.youtube.com/embed/iU7WPMB_O8A|22a;http://www.youtube.com/embed/32ejK6qTPjg|22b;http://www.youtube.com/embed/FINQeqOvFw4|22c;http://www.youtube.com/embed/ogD-rTz1VCo|23a;http://www.youtube.com/embed/Blu8i13zxqE|23b;http://www.youtube.com/embed/vutPcofZ058|23c;http://www.youtube.com/embed/8eI0PhhUTKs|24a;http://www.youtube.com/embed/8SwKSF_BPak|24b;http://www.youtube.com/embed/N5jhej3Rh1Q|24c;http://www.youtube.com/embed/5EGZIxml5MA|25a;http://www.youtube.com/embed/Njr1AGHKKa4|25b;http://www.youtube.com/embed/z9hdH5azdxQ|25c;http://www.youtube.com/embed/oVdtqf7r150|26a;http://www.youtube.com/embed/ayhwGbx7BvE|26b;http://www.youtube.com/embed/MjxrC4GB028|26c;http://www.youtube.com/embed/B7I2Ssp1jL4|27a;http://www.youtube.com/embed/5Cqwv6VFqQ4|27b;http://www.youtube.com/embed/6LPYu6SZoAw|27c;http://www.youtube.com/embed/UakVxoWFcPw|28a;http://www.youtube.com/embed/HuWfA-CS5S8|28b;http://www.youtube.com/embed/sHlgxJf2pMs|28c;http://www.youtube.com/embed/AyRXTjSCF6w|29a;http://www.youtube.com/embed/FgM1nrBjBAU|29b;http://www.youtube.com/embed/GaB2qb0uEPk|29c;http://www.youtube.com/embed/ISrnsrbXA2g|30a;http://www.youtube.com/embed/NazEIqL2mts|30b;http://www.youtube.com/embed/uv81AVlWDEM|30c-End;http://www.youtube.com/embed/5LXl4G3MkTw[/id]