[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=sKAL9KHXMUY|2;http://www.youtube.com/watch?v=QQfC0s38HCI|3;http://www.youtube.com/watch?v=HORyrL8xHsw|4;http://www.youtube.com/watch?v=cwucce-Xf-8|5;http://www.youtube.com/watch?v=lFj8M8oA06Y|6;http://www.youtube.com/watch?v=9Z3KmTvsTGY|7;http://www.youtube.com/watch?v=pS-Xb1lNMkY|8;http://www.youtube.com/watch?v=Sd5ElPz10_0[/id]