Vua hài đất Việt, sân chơi mới mang lại tiếng cười cho mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng.


 
[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=wqtESnUoezY|2;http://www.youtube.com/watch?v=m2jzaO0N0TI|3;http://www.youtube.com/watch?v=hwBtllhG2o0|4;http://www.youtube.com/watch?v=SkNOP1_CfBs|5;http://www.youtube.com/watch?v=fY_I9kuHkWk|6;http://www.youtube.com/watch?v=RUOwIIo3q7A[/id]