Mạch Đề Sảng (Huỳnh Tử Hoa) là người nửa chính nửa tà, có chút ít danh tiếng trong giới kinh doanh. Do ham lợi trước mắt nên Sảng đã vô tình hại ân sư phải tự tử. Đau lòng, chán nản Sảng quyết định rút lui khỏi giới kinh doanh.
[id]Tập 1;http://clip.vn/w/hThB|Tập 2;http://clip.vn/w/hTh-|Tập 3;http://clip.vn/w/hTOz|Tập 4;http://clip.vn/w/hTOO|Tập 5;http://clip.vn/w/hTO9|Tập 6;http://clip.vn/w/hTOT|Tập 7;http://clip.vn/w/hTOQ|Tập 8;http://clip.vn/w/hTOt|Tập 9;http://clip.vn/w/hTOU|Tập 10;http://clip.vn/w/hTOd|Tập 11;http://clip.vn/w/hTOJ|Tập 12;http://clip.vn/w/hTON|Tập 13;http://clip.vn/w/hTOc|Tập 14;http://clip.vn/w/hTOl|Tập 15;http://clip.vn/w/hTOx|Tập 16;http://clip.vn/w/hT2W|Tập 17;http://clip.vn/w/hT2R|Tập 18;http://clip.vn/w/hT23|19-End;http://clip.vn/w/hT2E[/id]