Bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử của vị anh hùng Thái Lan đã hy sinh để chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của những kẻ xâm nhập và tìm kiếm sự tự do của đất nước. Ở phía nam Mông Cổ cách đây hơn 1.000 năm, một bộ lạc nhỏ được gọi là Tai là một thuộc địa dưới quyền lực của Đại Hán. Chúng bắt làm nô lệ. Bị áp bức bởi nhà Hán, Tai thống nhất, để tấn công trả lại cho tự do, công lý và hòa bình cho đất nước.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=fNFBWZ6KKy8|2;http://www.youtube.com/watch?v=VetSjmxv_qI|3;http://www.youtube.com/watch?v=bjdpVK22fVw|4;http://www.youtube.com/watch?v=l_MiV2Lwaag|5;http://www.youtube.com/watch?v=p-IShhbkjrI|6;http://www.youtube.com/watch?v=hlyUu9D5kmE|7;http://www.youtube.com/watch?v=9DdYzTwlrzg|8;http://www.youtube.com/watch?v=u7KhRUjTEdg[/id]