Trường Học Bá Vương / Cảnh Sát Tương Lai - Future Cops / 超级学校霸王 .
Nội dung Nói về 1 nhóm các đặc cảnh thời gian từ năm 2043 quay trở về năm 1993 để đuổi theo 1 nhóm cướp thời gian cũng quay về quá khứ để tẩy não của 1 vị thẩm phán. Vị thẩm phán này trong tương lai sẽ bắt giam tướng quân của bọn chúng.
http://www.youtube.com/watch?v=nqQMbJ4m-vE